ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان ؛ تاریخچه، اهمیت و معیارها

ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان ؛ تاریخچه، اهمیت و معیارها

تاریخچه ارزیابی تامین کنندگان

  • اولین تحقیقات مرتبط با مساله انتخاب تامین کننده را میتوان در سالهاي قبل از 1950 نام برد؛ یعنی زمـانی که کاربرد برنامه ریزي خطی و محاسبات عددي در ابتداي کار خود بودند.
  • اولین مدل انتخاب تـامین کننـده توسط NBS ( National Bureau of Standards ) در آمریکا استفاده شده است و هدف اصلی آن حداقل کردن هزینه براي بستن قراردادهاي خریـد در صنایع دفاعی آمریکا بوده است؛ البته بایـد اشـاره کـرد کـه اغلـب محققـان اواسـط دهـه 60 مـیلادي را
  • به عنوان دوره افزایش توجه به موضوع انتخاب تامین کننده مطرح کرده اند.

اهمیت ارزیابی تامین کنندگان

  • انتخاب تامین کننده مناسب یکی از مهمترین مسایل تصمیم گیری برای دسـت یـابی بـه مزیـت رقـابتی در زنجیـره تـامین می باشد.
  • براي نیل به این اهداف، تصمیم گیرندگان باید بهترین روش را براي تجزیه و تحلیل و حل مسـاله انتخاب تامین کننده به کار بگیرند در این بین، استفاده از مدلهاي ترکیبی به خاطر انعطاف پذیري کـه دارنـد، همـواره مـورد استقبال بوده اند.

ارزیابی تامین کنندگان


معیارهای ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان

  • تعریف و مشخص کردن انتخاب معیارها برای انتخاب تامین کنندگان عمدتا مهم ترین مرحله فرآیند تصمیم گیری است؛ در این مرحله علاوه بر مشخص کردن معیارهای مورد نیاز، با توجه به نیازها و شرایط بایستی وزن مرتبط با هر معیار را نیز مشخص کنیم.
  • نکته قابل توجه این است که با توجه به اهداف، شرایط و نوع بازارکسب و کار مورد نظر این کار انجام شود. فرم کلی و روش یکسان است اما هر کسب و کار و بنگاه باید خودش معیارهای خودش را با توجه به اولویت های خود داشته باشد.
  • به طور کلی این معیارها شامل اطلاعات طبقه بندی شده راجع به هر تامین کننده می شود. (میانگین حجم تجارت، نوع فعالیت، گواهینامه ها و…).
  • مطالعاتی توسط آقای دیکسون در این خصوص انجام شد که 23 معیار با وزن های مربوطه برای انتخاب تامین کنندگان انتخاب شد که برگرفته از نظرات 273 مدیر آمریکایی عضو انجمن ملی مدیران خرید آمریکا انتخاب شد.

معیارهای ارزیابی تامین کنندگان از نظر مدیران خرید آمریکایی


تهیه شده در تیم تولید محتوای هلدینگ کاسپین