لیست مجموعه های همکار در وبینار و دوره آموزشی ایزو 17025

دپارتمان آموزش هلدینگ کاسپین

اتحادیه علمی دانشجویی شیمی کشور

انجمن شیمی دانشگاه تهران
انجمن شیمی دانشگاه کوثر بجنورد
انجمن شیمی دانشگاه حکیم سبزواری
انجمن شیمی دانشگاه آزاد قم
انجمن شیمی دانشگاه گیلان
انجمن شیمی دانشگاه اراک
انجمن شیمی دانشگاه سمنان
انجمن شیمی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
انجمن شیمی دانشگاه قم
انجمن شیمی دانشگاه مازندران
انجمن شیمی دانشگاه گلستان
انجمن شیمی جابر ابن حیان دانشگاه ملایر
انجمن شیمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
انجمن شیمی دانشگاه یزد
انجمن شیمی دانشگاه رازی کرمانشاه
انجمن شیمی دانشگاه کردستان
انجمن شیمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
انجمن شیمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
انجمن شیمی دانشگاه بیرجند
انجمن شیمی دانشگاه ایلام
انجمن شیمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
انجمن شیمی دانشگاه فردوسی
انجمن شیمی دانشگاه ارومیه
انجمن شیمی دانشگاه کاشان
انجمن شیمی دانشگاه دامغان
انجمن شیمی دانشگاه الزهرا
انجمن علمی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان

انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی بیرجند
انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه علم و فناوری مازندران
انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت
گروه مهندسی نرم افزار مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت
انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی کرمانشاه
انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی ارومیه
انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه بجنورد
انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه اسفراین

انجمن علمی مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی قم
انجمن علمی مهندسی پلیمر دانشگاه دانشگاه بناب

انجمن علمی مهندسی شیمی دانشگاه اصفهان

آکادمی الکتروشیمی ایران
انجمن علمی مهندسی شیمی دانشگاه گیلان

انجمن علمی مهندسی شیمی دانشگاه علم و فناوری مازندران
انجمن علمی مهندسی شیمی دانشگاه تفرش

انجمن علمی مهندسی شیمی دانشگاه ارومیه

انجمن علمی دانشکده نفت اهواز
انجمن علمی دانشجویی بین رشته ای تحقیقات علوم کاربردی ویرا دانشگاه تبریز