اولویت های کلیدی کسب وکار از نظر رهبران سازمانی

اولویت های کلیدی کسب و کار از نظر رهبران سازمانی

شرکت مشاوره گارتنر برای شناسایی روند منابع انسانی و ارزیابی اولویتهای آن و نیز پیشبینی چالش های ،۲۰۲۱ از ۸۰۰ رهبر منابع انسانی در ۶۰ کشور نظرسنجی انجام دادهاست. در این گزارش که به صورت سالانه منتشر میشود از آنها خواسته شده اولویت های اصلی خود را برای سال آینده رتبه بندی کنند. ... ادامه مطلب