متدولوژی ‌های مهم مهندسی ‌مجدد فرآیند های کسب و کار (BPR)

مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار (BPR)

مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار(BPR)، به معنای تفکر مجدد، بازطراحی رادیکالی(اساسی) فرآیندهای کسب و کار ،جهت بهبود چشمگیر براساس شاخص های کلیدی عملکرد (هزینه، کیفیت و سرعت و ...) است. در این مقاله ، انواع متدولوژی‌های مهمی که برای مهندسی‌مجدد مطرح‌شده‌اند‌، شرح داده می شود. ... ادامه مطلب