استاندارد و کیفیت

خدمات مشاوره شرکت با هدف ایجاد ارزش واقعی به مشتریان ارائه می شود و در راستای بهبود فرآیندها و کیفیت تلاش خواهد شد؛ بنابراین همراهی مشتریان در استقرار سیستم‌ها و ابزارهای مدیریتی موردنیاز، در این بخش بسیار حائز اهمیت می باشد.

هلدینگ کاسپین | آموزش و مشاوره تضمینی

مبنای عمده خدمات، استانداردهای مدیریت می‌باشد که بر اساس مهم‌ترین نیازهای مشتریان انتخاب شده و گروه کارشناسان باتجربه هلدینگ، دانش و تجارب خود را در اختیار مشتریان قرار می دهند.

تیم تخصصی کاسپین توانایی برگزاری دوره های آموزشی زیر را در حوزه استاندارد سازی دارد:

دوره آموزشی مستندسازی و ممیزی داخلی استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015

مخاطبین آموزش

کارشناسان و مدیران تضمین‌کیفیت و کنترل‌کیفیت و سیستم‌ها و روش‌ها همچنین دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های مرتبط
اطلاعات بیشتر

دوره آموزشی تشریح الزامات استاندارد صالحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون ISO/IEC 17025

مخاطبین آموزش

کارشناسان و مدیران تضمین‌کیفیت و کنترل‌کیفیت و سیستم‌ها و روش‌ها همچنین دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های مرتبط
اطلاعات بیشتر

دوره آموزشی مستندسازی استاندارد مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی ISO 13485:2016

مخاطبین آموزش

کارشناسان و مدیران تضمین‌کیفیت و کنترل‌کیفیت و سیستم‌ها و روش‌ها همچنین دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های مرتبط
اطلاعات بیشتر

دوره آموزشی تشریح الزامات استاندارد ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001:2018

مخاطبین آموزش

کارشناسان و مدیران تضمین‌کیفیت و کنترل‌کیفیت و سیستم‌ها و روش‌ها همچنین دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های مرتبط
اطلاعات بیشتر

دوره آموزشی تشریح الزامات استاندارد مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2015

مخاطبین آموزش

کارشناسان و مدیران تضمین‌کیفیت و کنترل‌کیفیت و سیستم‌ها و روش‌ها همچنین دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های مرتبط
اطلاعات بیشتر

دوره آموزشی تشریح الزامات استاندارد مدیریت ریسک ISO 31000:2018

مخاطبین آموزش

کارشناسان و مدیران تضمین‌کیفیت و کنترل‌کیفیت و سیستم‌ها و روش‌ها همچنین دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های مرتبط
اطلاعات بیشتر

دوره آموزشی تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE-MS

مخاطبین آموزش

کارشناسان و مدیران تضمین‌کیفیت و کنترل‌کیفیت و سیستم‌ها و روش‌ها همچنین دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های مرتبط
اطلاعات بیشتر

دوره آموزشی تشریح الزامات استانداردهای رسیدگی به شکایات مشتریان ISO 10002:2018 و سنجش رضایت مشتریان ISO 10004:2018

مخاطبین آموزش

کارشناسان و مدیران تضمین‌کیفیت و کنترل‌کیفیت و سیستم‌ها و روش‌ها همچنین دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های مرتبط
اطلاعات بیشتر