بهبود فرایندها

بهبود فرایند شیوه‌ای برای مبارزه با زوائدی در فرایندها است که باعث تاخیر در اجرای پروژه‌ها، تضعیف روحیهٔ کارکنان و کاهش بهره‌وری می‌شوند. بهبود فرایندها برای شکست موانع به جای تمرکز بر فناوری با تعریف نیازهای کسب‌و‌کاری یک فرایند شروع می‌شود. 

بهبود فرایند‌ها